Štatút

reklamnej a propagačnej súťaže organizátora ENVI - PAK, a.s.
s názvom „TEST EKOLOGICKEJ INTELIGENCIE“ v znení platnom od 12.2.2018

1. Základné ustanovenia

1.1 Reklamnú súťaž „TEST EKOLOGICKEJ INTELIGENCIE“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04, Bratislava, IČO: 35858010, IČ DPH: SK 2020264290, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3128/B (ďalej ako „organizátor“).

1.2 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

1.3 Hracím dňom, kedy je možné zapojiť sa do súťaže, je každý kalendárny deň v termíne od 12.2.2018 od 8:00 hod. do 13.5.2018 do 23:59 hod.; vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 18.5.2018; výsledky budú zverejnené na stránke www.triedime.sk dňa 18.5.2018 po 14:00 hod.

2. Účel

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti povedomie o triedení odpadu, recyklácii a ochrane životného prostredia.

3. Trvanie súťaže

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v čase od 12.2.2018 od 8:00 hod. do 13.5.2018 do 23:59 hod. s vyhodnotením 18.5.2018 po 14:00 hod.

4. Spôsob propagácie

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetových stránkach organizátora www.envipak.sk a www.triedime.sk a prostredníctvom inzercie v printovom periodiku Obecné noviny.

5. Podmienky účasti v súťaži

5.1 Do súťaže sa môžu zapojiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí splnia podmienky/pravidlá súťaže a ktorí zároveň nie sú vylúčení z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník“, „účastníci“, „súťažiaci“).

5.2 V prípade výhry sa výhra (vecná cena) odovzdáva priamo výhercovi formou poštovej zásielky. Výherca bude kontaktovaný na základe e-mailovej adresy, ktorú zadal pri vypĺňaní kontaktných údajov do registračného formulára. Z dôvodu poštovej zásielky sú pri vypĺňaní formulára polia „ulica“, „mesto“ „číslo domu“ a „PSČ“ povinné. Tieto údaje budú použité výlučne pre potreby zaslania prípadnej výhry.

5.3 Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom, príbuzenskom alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stanú takéto vylúčené osoby, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra bola súťažiacemu odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry (ak bola výhra uplatnená).

6. Pravidlá

6.1 On-line vzdelávanie „TEST EKOLOGICKEJ INTELIGENCIE“ je projekt, ktorého jarný cyklus trvá 13 týždňov/epizód. Začína sa 12.2.2018 a končí 13.5.2018. Súťaž bude vyhodnotená 18.5.2018. Súťažiaci sa zapojí do súťaže vyriešením úloh v „TESTE EKOLOGICKEJ INTELIGENCIE“ nachádzajúcom sa na www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie a vyplnením priloženého registračného formulára.

6.2 Zapojiť sa môže každý občan Slovenskej republiky, podmienkou účasti je vyplnenie registrácie a zadanie platnej e-mailovej adresy a poštovej adresy (výlučne pre potreby zaslania prípadnej výhry).

6.3 Súťažiaci sú zaradení do súťaže po doručení spätného e-mailu, potvrdzujúceho správnosť/funkčnosť e-mailovej adresy.

6.4 Súťažiaci, ktorý odošle nesprávny kontaktný formulár (napr. neexistujúci e-mail, vymyslené meno, priezvisko a pod.), stráca nárok na výhru; organizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých operátorov prevádzkujúcich webové pripojenie.

6.5 Hracie týždne/epizódy budú odkrývané postupne. Každý pondelok o 0:00 hod. počas 13 týždňov bude zverejnená nová téma obsahujúca študijné materiály, ktoré si účastníci naštudujú a následne zodpovedajú otázky, ktoré s danou témou súvisia. Po prečítaní a naštudovaní študijných materiálov účastník súťaže klikne na tlačidlo „ĎALEJ“, ktoré ho presunie k samotným otázkam. Po kliknutí na tlačidlo „ĎALEJ“ sa k študijným materiálom spätne nedostane a musí prejsť k odpovedaniu otázok. Všetky študijné materiály budú spolu so správnymi odpoveďami opäť zverejnené až na konci jarného cyklu, po dokončení všetkým hracích týždňov/epizód.

6.6 Do on-line vzdelávania a súťaže o hlavnú výhru je možné zapojiť sa kedykoľvek v priebehu trvania on-line vzdelávania. Pokiaľ sa účastník zapojí neskôr, má možnosť naštudovať si materiály a zodpovedať otázky všetkých predchádzajúcich epizód. Jednotlivé epizódy však musia byť vyplnené v poradí, v akom boli zverejnené. Po dokončení všetkých 13 hracích týždňov/epizód je súťažiaci automaticky zaradený do zlosovania o 3 hlavné výhry.

6.7 Okrem 3 hlavných výhier majú súťažiaci možnosť hrať o výhry jednotlivých týždňov/čiastkové výhry. Vždy v pondelok po ukončení aktuálnej epizódy bude prebiehať losovanie o tri čiastkové výhry. Pre zapojenie sa do súťaže o čiastkové výhry je potrebné, aby sa súťažiaci zapojil do súťaže v aktuálnom hracom týždni. Ak sa súťažiaci zapojí do súťaže neskôr než v prvom hracom týždni, má možnosť uchádzať sa o týždennú výhru len v prípade, ak vyplní predošlé hracie týždne/epizódy a tiež poslednú/aktuálnu epizódu.

6.8 Za každú správne zodpovedanú súťažnú otázku bude súťažiacemu pripočítaný 1 hrací bod. Pri nedokončení všetkých otázok počas jednej z epizód (napríklad opustením webovej stránky, na ktorej sú zverejnené otázky) budú súťažiacemu započítané body len za správne odpovedané otázky. Za nedokončené otázky v danej epizóde súťažiacemu nebudú pripočítané body.

6.9 Súťažiaci nemusí získať plný počet bodov, aby mohol byť zaradený do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak prejde všetkými epizódami až do konca.

6.10 Každému súťažiacemu, ktorý prejde všetkých 13 epizód a správne zodpovie aspoň na 60 % všetkých otázok, bude vygenerovaný certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie on-line vzdelávania.

7. Výhra

7.1 Po skončení jarného cyklu budú zo všetkých zúčastnených vyžrebovaní traja budúci majitelia hlavných výhier: tabletu Lenovo, Fitness hodiniek a slúchadiel. Títo výhercovia budú zverejnení na stránke www.triedime.sk dňa 18.5.2018 po 14:00 hod.

7.2 Po skončení jednotlivých epizód budú každý týždeň losovaní výhercovia troch čiastkových cien. Každý z nich získa fidget spinner.

7.3 Žrebovania uskutoční poverený zamestnanec organizátora. Organizátor je (prostredníctvom svojich zamestnancov) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastníci súťaže získavajú výhru. Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky www.triedime.sk. Organizátor bude informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.

7.4. Všetci výhercovia – vyžrebovaní súťažiaci – budú okrem vecných cien odmenení aj edukačnými pomôckami o triedení odpadu.

8. Odovzdanie výhry

8.1 Čiastkové výhry, ktoré budú losované každý týždeň, budú automaticky zasielané na adresu, ktorú súťažiaci zadali pri vypĺňaní registračného formulára.

8.2. Tri hlavné výhry budú zaslané až po priamom skontaktovaní sa s výhercami. Výhercovia bezodkladne po tom, ako im bolo e-mailom oznámené, že vyhrali, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní, sú povinní odpovedať organizátorovi súťaže pre potreby potvrdenia poštovej adresy. Od týchto výhercov bude požadovaný aj telefonický kontakt pre potreby kuriérskych služieb.

8.3 Organizátor si pred zaslaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercov k preukázaniu skutočnosti, že sú súťažnou osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.

8.4 Organizátor odovzdá (pošle) výhru jednotlivým víťazom prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej kuriérskej spoločnosti.

8.5 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercom alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

9. Osobné údaje a osobnostné práva

9.1 Účastníci zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytujú organizátorovi na vopred neurčenú dobu (i) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré poskytnú v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníkov súťaže, odovzdania výhry, ako aj (ii) súhlas k tomu, že v prípade ak sa účastníci stanú výhercami, ich mená, priezviská a názov obce, odkiaľ pochádzajú, môžu byť zverejnené na internetovej stránke www.triedime.sk, www.envipak.sk a na sociálnej siete Facebook, (iii) súhlas s tým, že osobné údaje účastníkov budú primeraným spôsobom použité v rámci doby trvania súťaže v marketingovej komunikácií organizátora, s príjmom informačných e-mailov počas a po skončení hry v súlade s právnymi predpismi SR a pravidlami na to určenými operátormi mobilného pripojenia SR, (iv) súhlas, že počas trvania súťaže môže byť zaslaný aktívnym účastníkom súťaže maximálne raz za týždeň informačný e-mail; účastníci súťaže sa môžu odhlásiť z príjmu informačných e-mailov/správ zaslaním e-mailu v tvare ENVI-PAK STOP na e-mail pr@envipak.sk a (v) súhlas s tým, že organizátor, technický realizátor a web agentúra môže osobné údaje súťažiacich zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Práva súťažiacich ako dotknutých osôb sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

9.2 Každý súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu, ako aj tento svoj súhlas odvolať.

10. Osobitné ustanovenia

10.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

10.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

10.3 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu triedeného zberu odpadov a recyklácie a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

10.5 Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.

10.6 Výhercovia nemôžu svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu/osoby.

10.7 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá.

10.8 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.triedime.sk.

10.9 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu.

10.10 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.