Epizóda 7.: Správne triedenie – kovy

V jesennej časti Testu ekologickej inteligencie si sa mohol/a naučiť, že ak sa kovy zbierajú osamote, slúži na ne červený kontajner. Kovy sa však na Slovensku môžu zbierať i spoločne s inými druhmi odpadov do jedného kontajnera, a to s plastmi a/alebo nápojovými kartónmi. Vtedy môže ísť aj o kontajner žltý (primárne patriaci plastom), alebo oranžový (primárne patriaci nápojovým kartónom).

Do triedeného zberu kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal i nápojové plechovky (železné i hliníkové). Kovy sa recyklujú tavením pri vysokých teplotách. Železo pri 1500 °C a hliník pri 660 °C. Nevadí preto, ak sú i znečistené. Prípadné zvyšky nečistôt sa tavením spália. Nepatria sem ale kovové obaly so zvyškami nebezpečných látok, ktoré by sa mohli pri recyklácii vznietiť. Nadrozmerný kovový odpad patrí na zberný dvor alebo do zberní kovov.