Epizóda 11.: Obnoviteľné zdroje

Obnoviteľné (nevyčerpateľné) zdroje energie

Zdroje energie delíme na obnoviteľné (nazývané aj nevyčerpateľné) a neobnoviteľné (teda vyčerpateľné) zdroje. Tie obnoviteľné sú napríklad slnečná energia, vodná energia, veterná energia, energia z biomasy, geotermálna energia, energia prílivu a odlivu morských prúdov (voláme ju aj energia oceánu).

Hlavné znaky obnoviteľných zdrojov:

  • nevyčerpateľnosť,
  • jednoduchší a lacnejší prístup k ich zdrojom,
  • čistejší spôsob výroby energie – minimálny negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie,
  • nižšie náklady na stavbu elektrární (okrem veľkých vodných elektrární),
  • možnosti pre viac pracovných miest.

Využívaním obnoviteľných zdrojov je možné znižovať emisie skleníkových plynov a škodlivín v ovzduší, pôde i vode. Vďaka ich využívaniu môžeme zabrániť znečisteniu ovzdušia, vôd, znižovaniu biodiverzity, odlesňovaniu, rozširovaniu púští, znižovaniu zásob pitnej vody, degradácii pôdy a najmä globálnemu otepľovaniu, ktoré je veľkou hrozbou pre našu planétu.

Každá z obnoviteľných energií má svoj špecifický spôsob jej získavania. Veterné elektrárne využívajú energiu z prúdenia vzduchu a menia ju na elektrickú energiu, vodné transformujú mechanickú energiu z vody, geotermálna energia sa získava uvoľňovaním tepla z jadra Zeme.

Biomasa (materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu) je jeden z najlepších spôsobov získavania energie. Z biomasy sa vyrábajú i ušľachtilé produkty (pelety, brikety) a palivá (bionafta). Poznáme viacero druhov biomasy:

  • lesnú (konáre, korene, pne, piliny, palivové drevo, kôra, šišky),
  • poľnohospodársku (repková a obilná slama, konope, hnoj a exkrementy živočíchov, poľnohospodárske odpady),
  • biomasa z komunálneho odpadu (skládkový plyn, kolový plyn, bioplyn, tuhý spáliteľný odpad)

Všetky dnešné fosílne palivá, ktoré spotrebúvame (uhlie, ropa, zemný plyn), sú pradávnou biomasou. Tá sa pôsobením tlaku, teploty a za pomoci chemických reakcií zmenila na koncentrované zdroje energie. Avšak takýto proces premeny biomasy na palivo trvá milióny rokov, preto tieto palivá pokladáme za neobnoviteľné.